Get Adobe Flash player

TURINYS, 2016, Nr. 1 (22)

DONATA JOCIENĖ

SKIRTINGOS LYTIES PACIENTŲ KŪNO MASĖS INDEKSO, LIEMENS-KLUBŲ APIMTIES, NUGAROS SKAUSMO BEI LIEMENS RAUMENŲ STATINĖS IŠTVERMĖS SĄSAJA

GENDER RELATED RELATIONSHIP AMONG BODY MASS INDEX, WAIST AND HIP CIRCUMFERENCE, LOW BACK PAIN, AND TRUNK MUSCLES ISOMETRIC ENDURANCE

 

5 psl.

DONATA RIBIKAUSKAITĖ

FIZINIO AKTYVUMO, PSICHINĖS SVEIKATOS IR ANTROPOMETRINŲ DUOMENŲ SĄSAJOS, TAIKANT KŪNO KULTŪROS PROGRAMĄ

LINKS AMONG PHYSICAL ACTIVITY, MENTAL HEALTH AND ANTHROPOMETRIC DATA APPLYING PHYSICAL EDUCATION PROGRAM

 

18 psl.

ŠARŪNAS ŠNIRAS, GIEDRĖ STARKEVIČIŪTĖ

SOCIAL SKILLS OF ADOLESCENTS WITH BEHAVIORAL PROBLEMS: REVIEW OF RESEARCHES

ELGESIO PROBLEMŲ TURINČIŲ PAAUGLIŲ SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI: TYRIMŲ APŽVALGA

 

25 psl.

Aušra Spingytė, Rima Jasnauskaitė

WAYS OF TEACHING-LEARNING NEW ENGLISH VOCABULARY FOR AND BY PUPILS OF THE SCHOOL OF GENERAL EDUCATION

ANGLŲ KALBOS ŽODYNO MOKYMAS IR MOKYMASIS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

 

33 psl.

VAIDA GALVANAUSKAITĖ

GIMDŽIUSIŲ MOTERŲ ANTROPOMETRINIŲ RODIKLIŲ IR LAIKYSENOS GERINIMAS KINEZITERAPINIAIS KAMUOLIAIS

ANTROPOMETRIC INDICATORS AND POSTURE IMPROVEMENTS WITH KINEZITHERAPIC BALLS IN WOMEN POSPARTUM PERIOD

 

42 psl.

IRENA LELIŪGIENĖ,  ANGELĖ KAUŠYLIENĖ, ALINA DINOVAGIS

SOCIALINIO DARBO MAGISTRANTŪROS  STUDIJŲ ABSOLVENTŲ PROFESINĖS SOCIALIZACIJOS PATIRTIS KARJEROS ASPEKTU (N UNIVERSITETO ATVEJIS)

PROFESSIONAL SOCIALIZATION EXPERIENCE OF SOCIAL WORK POSTGRADUATES (MASTERS): CAREER ASPECT (N UNIVERSITY CASE)

 

 

51 psl.

SKIRTINGOS LYTIES PACIENTŲ KŪNO MASĖS INDEKSO,LIEMENS-KLUBŲ APIMTIES, NUGAROS SKAUSMO BEI LIEMENS RAUMENŲ STATINĖS IŠTVERMĖS SĄSAJA

GENDER RELATED RELATIONSHIP AMONG BODY MASS INDEX, WAIST AND HIP CIRCUMFERENCE, LOW BACK PAIN, AND TRUNK MUSCLES ISOMETRIC ENDURANCE

DONATA JOCIENĖ

Raktažodžiai: nugaros skausmai, kūno masės indeksas, liemens−klubų apimtis, McGill skausmo klausimynas, Oswestry negalios indeksas.

Darbo objektas: tiriamųjų kūno masės indeksas, liemens ir klubų apimtis ir nugaros skausmas.

Tyrimo probema. Nutukimas ir nugaros skausmai yra šiuolaikinės visuomenės problema. Mokslininkai nesutaria dėl teorijų apie nugaros skausmo atsiradimo priklausomybę nuo nutukimo (Guo et al., 2008).

Tyrimo hipotezė. Manome, kad per didelis kūno svoris, didelė liemens ir klubų apimtis labiau įtakoja nugaros skausmų pasireiškimą.

Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti tiriamųjų kūno masės indekso, liemens apimties ir nugaros skausmo sąsają.

Tyrimo uždaviniai:

1. Nustatyti skirtingos lyties pacientų nugaros skausmo intensyvumą ir negalios lygį dėl skausmo.

2. Nustatyti skirtingos lyties pacientų kūno masės indekso, liemens−klubų apimties ir nugaros skausmo sąsają.

3. Nustatyti skirtingos lyties pacientų statinę liemens raumenų ištvermę ir jos sąsają su kūno masės indeksu.

4. Nustatyti skirtingos lyties pacientų statinės liemens raumenų ištvermės sąsają su nugaros skausmu.

Metodika: 86 tiriamieji dalyvavo tyrime, iš kurių 56 kentė nugaros skausmus. Tyrimas buvo atliekamas Šiaulių reabilitacijios centre. Buvo nustatomas tiriamųjų kūno masės indeksas, liemens ir klubų apimtys, liemens–klubų apimties santykis, liemens raumenų statinė ištvermė. Tiriamųjų nugaros skausmas buvo vertinamas naudojant McGill skausmo klausimyną ir Oswestry negalios indeksą.

Išvados:

  1. Nugaros skausmo intensyvumas tarp lyčių nesiskyrė, tačiau moterų negalios lygis buvo didesnis nei vyrų (p<0,001).
  2. Tarp skirtingos lyties pacientų kūno masės indekso ir nugaros skausmo nėra reikšmingos priklausomybės. Moterų besiskundžiančių nugaros skausmais liemens apimtis buvo didesnė (p<0,001) nei nesiskundžiančių. Kenčiančių nugaros skausmus vyrų ir moterų liemens−klubų apimties santykis buvo didesnis nei nesiskundžiančių (p< 0,05).
  3. Tarp statinės liemens raumenų ištvermės ir kūno masės indekso nėra reikšmingos priklausomybės.
  4. Pacientų, kurie skundėsi nugaros skausmais statinė liemens raumenų ištvermė buvo reikšmingai mažesnė (p<0,001).

 

FIZINIO AKTYVUMO, PSICHINĖS SVEIKATOS IR ANTROPOMETRINIŲ DUOMENŲ SĄSĄJOS, TAIKANT KŪNO KULTŪROS PROGRAMĄ

LINKS AMONG PHYSICAL ACTIVITY, MENTAL HEALTH AND ANTHROPOMETRIC DATA APPLYING PHYSICAL EDUCATION PROGRAM

DONATA RIBIKAUSKAITĖ

Darbe atlikta teorinė antsvorio turinčių moterų fizinio aktyvumo, psichinės sveikatos ir antropometrijos duomenų analizė.

Iškelta hipotezė, kad kūno kultūros programos taikymas sumažins antsvorį bei antropometrinius duomenis. Taip pat taikoma fizinė veikla pagerins moterų gyvenimo kokybę – psichinę sveikatą bei antropometrinius duomenis.

Pirmojo tyrimo etapu metu vykdoma apklausa. Anketinės apklausos metodu buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti  antsvorį turinčių moterų fizinį aktyvumą, psichinę sveikatą tyrimo pradžioje prieš taikant programą.

Antrojo tyrimo etapo metu sudaryta grupė. Prieš ir po tyrimo analizuojami gauti anketų, antropometrijos, kūno kompozicijos duomenys. Atliekama pakartotinės anketos po tyrimo.  Atlikta statistinė duomenų analizė.

Empirinėje dalyje nagrinėjamos ryšys tarp fizinio aktyvumo psichinės sveikatos ir antropometrijos.

Svarbiausios empirinio tyrimo išvados:

  1. Tyrimo metu nustatyta antsvorį turinčių moterų kūno masės indeksas sumažėjo,  taikant kūno kultūros pratimų programą.
  2. Pagerėjo antsvorį turinčių moterų gyvenimo kokybė, psichinė sveikata taikant kūno kultūros programą.
  3. Lyginant antsvorį turinčių moterų fizinį aktyvumą prieš tyrimą ir po jo nustatyta, kad tyrimo pabaigoje padidėjo fizinis aktyvumas. Taip pat pagerėjo jų psichinė sveikata bei gyvenimo kokybė.

 

ELGESIO PROBLEMŲ TURINČIŲ PAAUGLIŲ SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI: TYRIMŲ APŽVALGA

SOCIAL SKILLS OF ADOLESCENTS WITH BEHAVIORAL PROBLEMS: REVIEW OF RESEARCHES

dr. ŠARŪNAS ŠNIRAS, GIEDRĖ STARKEVIČIŪTĖ

Straipsnyje analizuojami elgesio problemų turinčių paauglių socialiniai įgūdžiai. Apžvelgiami Lietuvos ir užsienio tyrėjų darbai. Elgesio problemų turinčių paauglių socialinių įgūdžių tyrimų analizė padės suprasti šių įgūdžių svarbą, jų ugdymo ypatumus. Siekiant užtikrinti elgesio problemų turinčių paauglių gerovę, būtina suprasti šių problemų reiškinio atskleidimą, jo apimtį, pasekmės, kas padėtų sudaryti valdymo galimybes. Socialiniai įgūdžiai – tai verbalinio ir neverbalinio elgesio seka, susijusi su gebėjimu prisitaikyti visuomenėje ir elgtis pozityviai, su gebėjimu susidoroti su kasdieninio gyvenimo poreikiais ir problemomis (Gudžinskienė, Barkauskaitė-Lukšienė, 2013).

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog įvairiose valstybėse elgesio problemų turinčių paauglių yra nuo 5 iki 54 proc. (Undheim, Sund, 2010). Šio reiškinio mastas atskleidžia šio ir kitų tyrimų, nagrinėjančių elgesio problemų turinčių paauglių socialinių įgūdžių svarbą.

Elgesio problemų turintys paaugliai pasižymi nuolatiniu kitų teises pažeidžiančiu, agresyviu ir provokuojančiu elgesiu. Jiems būdingas neadaptyvus elgesys, pyktis, autoritetų neigimas, maža tolerancija frustracijai, atsakomybės stoka, nesugebėjimas užsibrėžti ir siekti savo tikslo. Paaugliai, turintys elgesio problemų, pasižymi menkesniais socialiniais įgūdžiais. Socialinių įgūdžių trūkumas susiję su ilgalaikėmis neigiamomis pasekmėmis vėlesniame paauglio gyvenime: sukelia sunkumų prisitaikant, kovojant su kasdieninio gyvenimo sunkumais, siekiant savo tikslų, palaikant efektyvius tarpasmeninius santykius, turi įtakos vystytis psichikos ligomis ir daro įtaką jaunimo nusikalstamumui, išmetimui iš mokyklos.

Tyrimu nustatyta, jog dauguma užsienio ir Lietuvos tyrėjų analizuoja psichikos sutrikimų turinčių paauglių, nuteistųjų, socialinės rizikos šeimose augančių paauglių, socialinius įgūdžius. Jaučiamas trūkumas tyrimų, nagrinėjančių elgesio problemų turinčių paauglių socialinius įgūdžius. Tyrimo objektas – elgesio problemų turinčių paauglių socialiniai įgūdžiai. Tyrimo tikslas – atlikti elgesio problemų turinčių paauglių socialinių įgūdžių analizę.

 

ANGLŲ KALBOS ŽODYNO MOKYMAS IR MOKYMASIS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

WAYS OF TEACHING-LEARNING NEW ENGLISH VOCABULARY FOR AND BY PUPILS OF THE SCHOOL OF GENERAL EDUCATION

Aušra Spingytė, Doc. Dr. Rima Jasnauskaitė

Straipsnyje analizuojami naujo anglų kalbos žodyno mokymo ir mokymosi klausimai bendrojo lavinimo mokykloje. Mokinių pirmoji pažintis su nauju žodžiu yra labai svarbi, kadangi naujas žodis turi būti tinkamai pristatytas ir paaiškintas. Labai svarbu, kad kiekvienas užsienio kalbos mokytojas naudotų įvairius mokymo metodus ir būdus, kurie padėtų mokiniams išmokti kuo daugiau žodžių, vystytų mąstymo, kalbėjimo bei bendravimo įgūdžius. Paprastai, žodyno mokymas prasideda naujo žodžio pateikimu, demonstravimu ir aiškinimu. Bendrojo lavinimo mokykloje įvairūs metodai gali būti naudojami tiek jaunesniesiems, tiek vyresniųjų klasių mokiniams. Labai svarbu nustatyti, kurie metodai ir priemonės gali padėti lengviau įsiminti anglų kalbos žodžius, atskleisti žodžių prasmę ir padėti mokiniams panaudoti juos komunikacijoje. Šis straipsnis atsako į probleminį klausimą, kokius mokymo metodus naudoja anglų kalbos mokytojai bendrojo lavinimo mokykloje ir kokius metodus naujam anglų kalbos žodyno mokymuisi taiko skirtingų amžiaus grupių mokiniai namuose. Straipsnis pateikia teorinę pagrindinių žodyno mokymo-mokymosi metodų bei strategijų analizę ir atskleidžia žodyno mokymo etapus. Taip pat yra pateikiama tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo metu taikytas kiekybinio tyrimo metodas: apklausa raštu su klausimynu ir statistinė duomenų analizė. Tyrime dalyvavo 140 gimnazijos 5-12 klasių moksleivių. Tyrimo rezultatai atskleidė tendenciją, kad jaunesniųjų klasių moksleiviams yra lengviau įsiminti naujus anglų kalbos žodžius. Lengviausiam anglų kalbos žodžio reikšmės atskleidimui tiek jaunesnių klasių, tiek vyresnių klasių moksleiviai pasirinko vaizdo ir garso įrašus. Taip pat abiejų tirtų grupių atstovai pasirinko žaidimus, dialogus ir neoficialius testus kaip geriausius būdus įtvirtinti naują anglų kalbos žodyną ir jį patikrinti. Mokymasis naujų anglų kalbos žodžių klasėje ir namuose skiriasi – namie moksleiviai kartoja naują anglų kalbos žodyną tik kartais, bet paprastai kartoja tiek tarimą, tiek rašybą. Pagrindinės mokymosi priemonės, naudojamos namuose: kompiuteris, internetas ir darbo stalas. Didžiausias naujo anglų kalbos žodyno mokymosi procesas vyksta mokykloje.

 

GIMDŽIUSIŲ MOTERŲ ANTROPOMETRINIŲ RODIKLIŲ IR LAIKYSENOS GERINIMAS KINEZITERAPINIAIS KAMUOLIAIS

ANTROPOMETRIC INDICATORS AND POSTURE IMPROVEMENTS WITH KINEZITHERAPIC BALLS IN WOMEN POSPARTUM PERIOD

VAIDA GALVANAUSKAITĖ

Darbe atlikta gimdžiusių moterų fiziologinių pokyčių, antropometrinių duomenų ir  laikysenos sutrikimų gerinimo teorinė analizė.

Iškelta hipotezė, kad sistemingas pratimų su kineziterapiniais kamuoliais taikymas daro teigiamą poveikį gimdžiusių moterų antropometriniams duomenims bei laikysenai.

Tyrimo metu atliekamas eksperimentas. Sudaromos trys grupės – dvi eksperimentinės grupės ir viena kontrolinė grupė. Prieš tyrimą, tyrimo viduryje bei po tyrimo analizuojami KMI ir bendros kūno riebalų masės rodiklių pokyčiai, kūno apimčių, riebalinių raukšlių ir laikysenos kaita. Atlikta statistinė duomenų analizė (analizuojami statistiškai patikimi ryšiai, vidurkiai).

Empirinėje dalyje nagrinėjamos tiriamųjų (gimdžiusių moterų) kūno apimčių, kūno masės idekso, bendros riebalų masės, riebalinių raukšlių, bei laiksenos sąsajos taikant pratimus su kineziterapiniais kamuoliais.

Svarbiausios empirinio tyrimo išvados:

1. Dauguma tyrime dalyvavusių moterų nežino, kad nėštumas turi įtakos atsirasti netaisyklingai laikysenai, tačiau visos naudoja tam tikras priemones siekiant pagerinti savo sveikatą – išskiriant vaikščiojimą pėsčiomis.

2. Nustatyta, jog gimdžiusių moterų antropometriniai rodikliai bei laikysena turi statistiškai patikimų ryšių su taikomais pratimais panaudojant kineziterapinius kamuolius.

3. Taikant pratimus su kineziterapiniais kamuoliais galima sumažinti kūno apimtis, bei svorį, to pasekoje ir KMI, pagerinti laikyseną. Iškelta hipotezė pasitvirtino.

Esminiai žodžiai: gimdžiusios moterys, antripometriniai rodikliai, laikysena, pratimai kineziterapiniais kamuoliais.

Rekomendacijos – siekiant geresnių tyrimo rezultatų, motreims po gimdymo  rekomenduojama pagal galimybes didinti fizinių pratimų su kineziterapiniais kamuoliais skaičių (atsižvelgiant į fizinį pajėgumą), bei mažinti laiko tarpus tarp atliekamų pratimų.

 

SOCIALINIO DARBO MAGISTRANTŪROS  STUDIJŲ ABSOLVENTŲ PROFESINĖS SOCIALIZACIJOS PATIRTIS KARJEROS ASPEKTU (N UNIVERSITETO ATVEJIS)

PROFESSIONAL SOCIALIZATION EXPERIENCE OF SOCIAL WORK POSTGRADUATES (MASTERS): CAREER ASPECT (N UNIVERSITY CASE)

IRENA LELIŪGIENĖ, ANGELĖ KAUŠYLIENĖ, ALINA DINOVAGIS                                                         

Šiame straipsnyje, atliktos mokslinės literatūros ir empirinio tyrimo rezultatų analizės pagrindu, pateikiama profesinės socializacijos samprata socioedukacinės veiklos profesijų aspektu.

Tyrimas atliktas taikant kiekybinio tyrimo – apklausos raštu metodą. Tiriamieji  – N universiteto socialinio darbo magistrantūros studijų programos absolventai dirbantys įvairiose Lietuvos socioedukacinio darbo, socialinės globos ir socialinių paslaugų įstaigose. Straipsnyje atskleistas N aukštosios mokyklos socialinio darbo studijų programos išskirtinumas Lietuvoje, padėjęs lengviau su įgytomis kompetencijomis, absolventams profesiškai  socializuotis  darbo rinkoje. Straipsnyje taip pat atskleista, kokie veiksniai lėmė absolventų sėkmingesnę profesinę socializaciją, išryškintos absolvento, ieškančio darbo pagal įgytą kompetenciją, profesinės socializacijos kliūtys. Tyrimo reszultatai išryškino respondentų požiūrį į studijų programą, teorijos bei praktikos svarbą studijų procese, atskleidė programos tobulinimo perspektyvą, studijavusių lūkesčius.

 

 

Naujienų kalendorius
2024 m. gegužės mėn.
P A T K P Š S
« Kov    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031