Get Adobe Flash player

MEP 2015, 1 (20)

Mokslas ir edukaciniai procesai, Nr. 1 (20), 2015
ISSN 2345-0681
Kaina – 14,48 € (pirkimo sąlygas rasite čia).
Prekės kodas - 10035.
Pastaba: straipsnius galima įsigyti ir atskirai. Daugiau informacijos prie straipsnių aprašymo.

TURINYS

LIUDMILA BAGDONIENĖ, GINTARĖ VALKAUSKIENĖ

PROFESIONALIŲ PASLAUGŲ INOVACIJOS: TEORINIAI POŽIŪRIAI IR PRAKTINĖS IMPLIKACIJOS
INNOVATION IN PROFESSIONAL SERVICES: THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICAL IMPLICATION

5 psl.

LINA GINEITYTĖ

ERGONOMIKOS PRINCIPŲ MOKYMŲ IR FIZINĖS VEIKLOS ĮTAKA KOSMETOLOGŲ PROFESIJAI
THE IMPACT OF ERGONOMIC PRINCIPLES TRAINING AND PHYSICAL ACTIVITY THE COSMETOLOGISTS PROFESSION

14 psl.

IRENA LELIŪGIENĖ, RAMUNĖ MASAITYTĖ

MOKYKLOS IR TERITORINĖJE BENDRUOMENĖJE ESANČIŲ INSTITUCIJŲ SĄVEIKA
INTERACTION BETWEEN SCHOOL AND INSTITUTIONS IN COMMUNITY

20 psl.

IRENA LELIŪGIENĖ, ANGELĖ KAUŠYLIENĖ, AUDRONĖ BALKAUSKIENĖ

BUVUSIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIŲ POŽIŪRIS Į SOCIOEDUKACINĖS VEIKLOS ĮTAKĄ TOLIMESNEI JŲ GYVENIMO KARJERAI
FORMER ORPHANAGE PUPIL'S APPROACH TO SOCIO-EDUCATIONAL ACTIVITIES ON FURTHERING THEIR CAREER LIFE

33 psl.

INGA IŽDONAITĖ-MEDŽIŪNIENĖ, ROLANDAS MEDŽIŪNAS

EVALUATION OF E-LEARNING APPLICATION WHILE STUDYING SOCIAL SCIENCES: A MULTIDIMENSIONAL ASPECT
E-MOKYMO (-SI) TAIKYMO STUDIJUOJANT SOCIALINIUS MOKSLUS MULTIDIMENSINIS VERTINIMAS

42 psl.

GIEDRIUS ROMEIKA

KONCEPCINIS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO VERTĖS KŪRIMO GRANDINĖS VERTINIMO MODELIS NAUDOJANT DAUGIAKRITERIO VERTINIMO PRINCIPUS
CONCEPT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES VALUE CHAIN EVALUATION MODEL USING MULTIPLE CRITERIA OPTIMIZATION PRINCIPLES

51 psl.

JUSTINAS SADAUSKAS

VADYBINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMO PRIELAIDOS SOCIALINIO DARBO PRAKTIKOS BENDRUOMENĖJE METU: STUDENTŲ POŽIŪRIS
BACKGROUND OF MANAGEMENT COMPETENCE DEVELOPMENT DURING THE PRACTICE OF SOCIAL WORK IN THE COMMUNITY: STUDENTS’ ATTITUDE

61 psl.

 

PROFESIONALIŲ PASLAUGŲ INOVACIJOS: TEORINIAI POŽIŪRIAI IR PRAKTINĖS IMPLIKACIJOSLIUDMILA BAGDONIENĖ, GINTARĖ VALKAUSKIENĖ, (p. 5 – 13)

Raktiniai žodžiai: profesionalios paslaugos, inovacijos, klientas, bendrakūra, paslaugos sandara, vidaus audito paslauga.
Kaina – 7,24 € (pirkimo sąlygas rasite čia).
Prekės kodas - 10036.

Straipsnio santrauka

Paslaugų sektoriaus plėtra tampa ekonomikos augimo ir struktūrinių pokyčių imperatyvu. Ypatingai svarbios šiuo požiūriu yra profesionalios paslaugos, kurių paskirtis – pasiūlyti kūrybiškus ir novatoriškus klientų problemų sprendimus. Šiuolaikinis profesionalių paslaugų verslas (dažnai vadinamas tiesiog konsultavimo verslu), kaip ir kiti verslai, susiduria su daugybiniais iššūkiais – kompleksiškumu, globalizacija, dinamiškumu, todėl jam reikia spręsti ir savo, ir klientų problemas. Straipsnyje analizuojama mokslinė problema– kas lemia profesionalių paslaugų inovacijų įvairovę ir keliamas tikslas – išryškinti profesionalių paslaugų inovacijų įvairovę. Tikslui pasiekti suformuluoti trys uždaviniai: 1) atskleisti profesionalių paslaugų ir jų teikėjų ypatumus, 2) išnagrinėti profesionalių paslaugų inovacijų įvairovę lemiančius veiksnius, 3) remiantis teorinės analizės rezultatais iliustruoti vidaus audito paslaugos galimas inovacijas. Įgyvendinant uždavinius taikyti mokslinės literatūros analizės, loginės analizės, palyginimo ir apibendrinimo metodai. Profesionalių paslaugų ir jų teikėjų ypatumus nusako unikalių (nesikartojančių) verslo problemų sprendimai, dėl ko didėja profesionalių paslaugų teikėjų rizika, būtinos specifinės žinios, kliento į(si)traukimas, pardavimų ir marketingo komunikacijų specifika. Be to, bendra visoms profesionalioms paslaugoms yra tai, kad jų teikėjai privalo turėti puikius komunikacinius, patariamuosius, organizacinius, planavimo, lyderystės, kooperavimosi ir komandinio darbo gebėjimus. Profesionalių paslaugų inovacijos pasireiškia naujomis ar esmingai modifikuotomis esamų paslaugų koncepcijomis ir/ar paslaugų teikimo sistemomis ir procesais, sąsajomis su klientais, paslaugų teikimo infrastruktūra, verslo modeliais ir kt. Jos sąlygojamos įvairių veiksnių, kuriuos galima suskirstyti į dvi tarpusavyje susijusias grupes: 1) su pačia paslauga susiję veiksniai ir 2) veiksniai, priklausantys nuo įmonės ryšių su klientais ir kitais suinteresuotaisiais. Nors visi šie veiksniai atveria nemažai galimybių pasiūlyti klientams vertingų profesionalių paslaugų inovacijų, vis dėlto, mokslininkų nuomone, perspektyvesnės yra paslaugos modulinės sandaros ir klientų vaidmenų keitimo prieigos. Bet kuri pasirinkta profesionalių paslaugų inovacijų prieiga reikalauja motyvuoto ir įsitraukiančio į inovacinį procesą kliento. Straipsnyje išryškinti profesionalių paslaugų inovacijų kūrimą sąlygojančių veiksnių svarba nevienoda skirtingoms šios grupės paslaugoms. Remiantis teorinės analizės rezultatais straipsnyje iliustruojama, kaip rinkai galėtų būti pasiūlomos vidaus audito paslaugos inovacijos. Akivaizdu, kad ši teorinių radinių inspiruota vidaus audito paslaugų inovacijų būdų projekcija turėtų būti patikrinta empiriškai. Tai esminis tyrimo apribojimas. Nepaisant to, straipsnis sumažina profesionalių paslaugų inovacijų pažinimo spragą ir atskleidžia, kaip įmonės galėtų pasiūlyti savo klientams novatoriškų ir vertingesnių jų problemų sprendimų.

 

ERGONOMIKOS PRINCIPŲ MOKYMŲ IR FIZINĖS VEIKLOS ĮTAKA KOSMETOLOGŲ PROFESIJAILINA GINEITYTĖ, (p. 14 -19)

Raktiniai žodžiai: kosmetologas, ergonomika, fizinė veikla, fiziniai skausmai.
Kaina – 7,24 € (pirkimo sąlygas rasite čia).
Prekės kodas - 10037.

Straipsnio santrauka

Darbe atlikta teorinė ergonomikos sąvokos ir ergonomikos principų bet taikomos fizinės veiklos teorinė analizė.
Iškelta hipotezė, kad ergonomikos principų mokymai ir taikoma fizinė veikla sumažins jaučiamus fizinius skausmus po kosmetologo darbo.
Pirmojo tyrimo etapu metu vykdoma apklausa. Anketinės apklausos metodu buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti kosmetologų informatyvumą apie ergonomines darbo sąlygas, rizikos veiksnius, sveikatos sutrikimus bei fizinius pratimus taikomus profesinėje veikloje. Atlikta statistinė duomenų analizė (analizuojami statistiškai patikimi ryšiai, vidurkiai).
Antrojo tyrimo metu atliekama lyginamoji analizė. Sudaromos dvi grupės. Prieš ir po tyrimo analizuojami fiziniai skausmais po kosmetologo darbo. Atlikta  statistinė duomenų analizė (analizuojami statistiškai patikimi ryšiai bei vidurkiai).
Empirinėje dalyje nagrinėjamos ergonomiškos darbo sąlygos bei ergonomikos principai ir jų sąsajos su kosmetologų sveikata.
Svarbiausios empirinio tyrimo išvados:
1. 
Tyrimo metu nustatyta, kad kosmetologų darbo aplinka turi statistiškai patikimų ryšių su jų sveikata.
2. Nustatyta, kad vedant ergonomikos mokymus ir taikant fizinę veiklą galima labiau sumažinti fizinius skausmus. Beto, pasitvirtino hipotezė, kad ergonomikos principų mokymai ir fizinės veiklos taikymas sumažina kosmetologų fizinius skausmus jų profesinėje veikloje.

 

MOKYKLOS IR TERITORINĖJE BENDRUOMENĖJE ESANČIŲ INSTITUCIJŲ SĄVEIKAIRENA LELIŪGIENĖ, RAMUNĖ MASAITYTĖ, (p. 20 – 32)

Raktiniai žodžiai: mokykla, teritorinė bendruomenė, sąveika.
Kaina – 7,24 € (pirkimo sąlygas rasite čia).
Prekės kodas - 10038.

Straipsnio santrauka

Šiame straipsnyje “Mokyklos ir teritorinėje bendruomenėje esančių institucijų sąveika” apibrėžtos pagrindinės mokyklos ir bendruomenės sąveikos sampratos bei sąvokos; atskleisti mokyklos ir bendruomenės sąveikos teoriniai bei teisiniai aspektus Europos Sąjungos kontekste bei reformuotoje Lietuvos švietimo sistemoje; pateikta mokyklos ir bendruomenės sąveikos tyrimų užsienyje bei Lietuvoje apžvalga.
Straipsnyje siekiama atsakyti į probleminius klausimus: kokia sąveika egzistuoja tarp mokyklos ir teritorinėje bendruomenėje esančių institucijų?
Atliekant tyrimą buvo taikyti šie metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė; apklausa raštu bei klausimynas; statistinė bei kokybinė turinio (content) duomenų analizė.
Tyrimu atskleista jog vadovai bei socialiniai pedagogai  nesistengia mokyklų atriboti nuo bendruomenės, tačiau įvairios reformos, kaita reikalauja nemažai laiko bei pastangų, todėl per mažas dėmesys skiriamas sąveikai su bendruomenėje esančiomis institucijomis, taip pat nėra bendros bendradarbiavimo strategijos tarp institucijų dėl ko nukenčia sąveikos efektyvumas. Per mažai dėmesio skiriama mokyklos ir teritorinės bendruomenės sąveikos valdymui, pasitaiko atvejų kai jis yra stichiškas, spontaniškas, be aiškių tikslų, laukiamų rezultatų numatymo, sukurtos strategijos.

 

BUVUSIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIŲ POŽIŪRIS Į SOCIOEDUKACINĖS VEIKLOS ĮTAKĄ TOLIMESNEI JŲ GYVENIMO KARJERAI, IRENA LELIŪGIENĖ, ANGELĖ KAUŠYLIENĖ, AUDRONĖ BALKAUSKIENĖ, (p. 33 – 41)

Raktiniai žodžiai: vaikų globos namų auklėtiniai, gyvenimo karjera, socioedukacinė veikla.
Kaina – 7,24 € (pirkimo sąlygas rasite čia).
Prekės kodas - 10039.

Straipsnio santrauka

Šiame straipsnyje, atliktos mokslinės literatūros ir empirinio tyrimo pagrindu siekiama atskleisti buvusių vaikų globos namų (toliau – VGN)  auklėtinių požiūrį į jų socioedukacinės veiklos įtaką tolimesnei jų gyvenimo karjerai. Straispnyje aptariami pasirinkti tyrimo teoriniai aspektai, pagrindžiama gyvenimo karjeros samprata, rizikos grupės vaikų charakteristikos, VGN socioedukacinė misija, rengiant ugdytinius gyvenimo karjerai.
Tyrimas atliktas taikant mišraus tyrimo klausimyną. Tyrimo imtis patogioji, kadangi pasirinkti vienų  VGN  buvę auklėtiniai, kurie, nors gyvenantys arba dirbantys įvairiuose Lietuvos miestuose bei rajonuose, tačiau nuolat palaikantys ryšius su buvusiais VGN auklėtojais.
Tyrimas patvirtino teorinius rizikos grupės vaikų teiginius, jog VGN auklėtiniams įsitvirtinimas atviroje aplinkoje yra pakankamai problemiškas, trūko žmonių, kuriais galėjo pasikliauti pradėję savarankišką gyvenimą. Buvę VGN auklėtiniai išsakė konfliktų sprendimo, emocijų valdymo įgūdžių stoką, negebėjimą ekonomiškai tvarkyti savo finansus ir buitį. Buvusių VGN ugdytinių tarpe labai mažai jaunų žmonių, siekiančių universitetinio išsilavinimo, dažniausiai apsiribojant profesinėmis mokyklomis. Neišsiugdytų bendravimo įgūdžių stygius trukdo buvusių VGN auklėtinių tolimesnei gyvenimo karjerai.

 

E-MOKYMO (-SI) TAIKYMO STUDIJUOJANT SOCIALINIUS MOKSLUS MULTIDIMENSINIS VERTINIMAS, INGA IŽDONAITĖ-MEDŽIŪNIENĖ, ROLANDAS MEDŽIŪNAS, (p. 42 – 50)

Raktiniai žodžiai: e-mokymo(si) taikymas, moodle veiksmingumas, pasitenkinimas moodle platforma studijose.
Kaina – 7,24 € (pirkimo sąlygas rasite čia).
Prekės kodas - 10040.

Straipsnio santrauka

Tyrimu siekiama įvertinti e-mokymo(si) platformos panaudojimą akcentuojant jos privalumus ir trūkumus. Tyrimo rezultatai rodo, kad nėra vieningo vertinimo tyrimo dalyvių tarpe tiek vertinant pasitenkinimą naudojantis Moodle platforma, tiek jos veiksmingumo atžvilgiu. Dalis tyrimo dalyvių pripažįsta, kad ji yra svarbi studijų dalis, kita dalis teigia, kad tai nėra pati svarbiausia ir vienintelė mokymo(si) forma. Tačiau visi tyrmo dalyviai vieningai sutinka, kad patiria stresą dirbdami Moodle aplinkoje.

 

KONCEPCINIS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO VERTĖS KŪRIMO GRANDINĖS VERTINIMO MODELIS NAUDOJANT DAUGIAKRITERIO VERTINIMO PRINCIPUSGIEDRIUS ROMEIKA, (p. 51 – 60)

Raktiniai žodžiai: vertės kūrimo grandinė, tiekimo grandinė, verslo procesai, SVV subjektai, vertinimo modelis.
Kaina – 7,24 € (pirkimo sąlygas rasite čia).
Prekės kodas - 10041.

Straipsnio santrauka

Spartus informacinių technologijų vystymasis iššaukia nuolatinį įvairiausių verslo įrankių, sprendimų ir technikų, skirtų organizacijos veiklos efektyvumo didinimui pasiūlos augimą. Daugumai smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, susiduriančiai su disponuojamų resursų trūkumu, yra sudėtinga iš gausios pasiūlos  atsirinkti jiems  tinkamiausius sprendimus ir  juos integruoti tarpusavyje siekiant vertės kūrimo grandinės optimizavimo. Šio tyrimo tikslas yra  pasiūlyti nesudėtingo, minimalius  organizacijos resursus naudojančio, nebrangaus vertės kūrimo grandinės metodo koncepciją,  paremtą daugiakriterio vertinimo principais. Metodas skiriamas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, siekiantiems minimaliais resursais ir  laiko sąnaudomis įsivertinti savo vertės kūrimo grandinę, jos optimizavimo alternatyvas bei išvengti nepamatuotų sprendimų dėka galinčių atsirasti nuostolius sukeliančių klaidų. Daugiakriterių sprendimų pagrindu sukurto įrankio naudojimas leistų padidinti vertinamų alternatyvų skaičių apsibrėžtu laiko periodu, galėtų padidinti priimamų sprendimų pagrindimą, sprendimų priėmimo proceso kokybę.
Straipsnio/ tyrimo metodologija grindžiama mokslinės literatūros analize, apibendrinimo bei palyginamosios analizės metodais. Analizuojama vertės kūrimo grandinės transformacija  į tiekimo grandinę bei vėlesnis transformavimasis į vertės kūrimo tinklus. Sugrupuojami mokslinėje literatūroje rasti vertės kūrimo grandinės vertinimo kriterijai. Įvardinami populiariausi vertės kūrimo grandinės vertinimo metodai ieškant sąryšio su daugiakriterio vertinimo principais, vertinant pastarųjų panaudojimo galimybes. Atliktas tyrimas parodė, jog nepaisant vertės kūrimo grandinės sąvokos transformacijų, pridėtinės vertės vartotojui generavimas lieka esminiu faktoriumi apibrėžiančiu verslo subjekto veiklos efektyvumą. Kainos, kokybės ir našumo kriterijų kombinacija atspindinti vartotojų lūkesčius yra universalus sprendimas pirminiam verslo subjekto vertės kūrimo grandinės įvertinimui. Vertės kūrimo grandinę sudarančių komponentų minimizavimas apjungiant atskiras funkcijas yra verslo subjekto siekiamybė didinant veiklos efektyvumą. Daugiakriterio vertinimo principų taikymas vertės grandinės vertinime leidžia verslo subjektui analizuoti alternatyvas jas lyginant su vartotojų lūkesčius atspindinčia kriterijų sistema bei atsirinkti maksimaliai tolygų jų derinį, leidžiantį optimizuoti vertės kūrimo proceso rezultatą.

 

VADYBINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMO PRIELAIDOS SOCIALINIO DARBO PRAKTIKOS BENDRUOMENĖJE METU: STUDENTŲ POŽIŪRISJUSTINAS SADAUSKAS, (p. 61 – 67)

Raktiniai žodžiai: socialinio darbo vadyba, socialinių darbuotojų rengimas, socialinio darbo praktika, socialinių darbuotojų kompetencijos.
Kaina – 7,24 € (pirkimo sąlygas rasite čia).
Prekės kodas - 10042.

Straipsnio santrauka

Straipsnyje analizuojama vadybinės kompetencijos reikšmė socialinio darbuotojo profesinėje veikloje ir šios kompetencijos ugdymo prielaidos socialinio darbo praktikos bendruomenėje metu. Socialinis darbas, kaip asmenims teikiamos socialinės paslaugos, vis labiau suprantamas kaip ūkinė veikla, vykdoma remiantis ekonominio racionalumo kriterijais. Visi šie socialinių paslaugų pokyčiai atskleidžia socialinio darbuotojo kaip vadybininko vaidmens aktualumą ir svarbą. Vis dėlto pripažįstama, jog vadybos patirties svarba socialiniame darbe nėra pakankamai vertinama, todėl vadybinės kompetencijos ugdymas tampa ypatingai svarbiu uždaviniu rengiant būsimus socialinio darbo profesionalus. Socialinio darbo profesionalų rengime išskirtinę vietą užima studijų praktikos, kurių metu studentai plėtoja ir gilina turimas žinias ir gebėjimus. Straipsnyje pristatomo kvazieksperimento tikslas – empiriškai patikrinti vadybinės kompetencijos raišką socialinio darbo praktikos bendruomenėje metu. Tyrimo imtis – 58 IV kurso MRU socialinio darbo studijų programos nuolatinių bakalauro studijų studentai, pasirinkę alternatyviai pasirenkamą socialinio darbo praktikos bendruomenėje studijų dalyką. Vadybinės kompetencijos ugdymas siejamas su studentų praktikos metu atliekamomis – bendruomenės analizės, bendruomenės poreikių vertinimo ir bendruomeninio renginio organizavimo užduotimis.Siekiant atlikti vadybinės kompetencijos ugdymo socialinio darbo bendruomenėje praktikos metu vertinimą, taikyta studentų anketinė apklausa ir kompetencijų aplankų turinio analizė. Straipsnio tikslas – išanalizuoti būsimų socialinių darbuotojų pasirengimą atlikti vadybininko funkcijas bendruomenėje. Konstatuojama, jog eksperimento metu buvo sudarytos sąlygos studentams toliau plėtoti turimus bendruosius vadybinius gebėjimus planuoti ir organizuoti įvairią socialinio darbuotojo veiklą bendruomenėje. Vadybinė kompetencija, anot studentų, buvo gilinama atliekant poreikių vertinimo užduotį ir bendruomenės analizę, planuojant ir organizuojant renginį.

Naujienų kalendorius
2024 m. gegužės mėn.
P A T K P Š S
« Kov    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031